top of page

HK57A Werkplaats  Koekelberg Brussels
Rosalie Invites: Recipes of Integration
vijf evenementen in 2021 

Lot2.jpg
Vlaanderen_verbeelding werkt.png
Promo 1.002.jpg

HK57A  werkplaats  

Herkoliersstraat 57A, 1081 Koekelberg

Simon Ho 17/02/2021 18.00 - 20.00

https://kleio.com/page/simonho

Elke Van Der Kelen 02/04/2021 18.00 - 20.00

http://www.elkevanderkelen.com/

Samuel O'Connor Perks 20/05/2021 20.00 - 22.00

https://brill.com/view/journals/hcm/8/2/article-p188_188.xml

Viviane De Muynck 16/07/2021 19.30 - 20.30

https://temporada-alta.com/en/shows/molly-bloom/ 
speciale editie    

Francisco Rodriguez 27/08/2021 20.00 - 22.00

http://42.mostra.org/en/filme/9575-THE-PEONY

Artiesten informatie hieronder

Artist info below


Facebook-pagina 

https://www.facebook.com/HK57A

HK57A Werkplaats YouTube Channel

https://www.youtube.com/c/HK57AWerkplaats

IMG-20190511-WA0005.jpg
IMG-20190514-WA0002.jpg

Lot Lemm / Alain Ayers

 

Lot Lemm, costumier & scenografie at Need Company - 1993-2020

https://www.needcompany.org/

Alain Ayers, geselecteerde werken

https://www.alainayers.com

Dit project onderzoekt manieren waarop de kunstenaarsstudio HK57A in Koekelberg zijn bronnen kan delen met een reeks kunstenaars.


Rosalie de Cock woonde en werkte van 1904 tot 1910 in de Herkoliersstraat 57-57A, Koekelberg, Brussel, waar ze gerookt en gezouten vlees produceerde. We lazen voor het eerst over haar in het boek met de titel  - Koekelberg. Au fil du temps...Au coeur des rues..., Didier Sutter, 2012. Bij de renovatie van het ‘huisje’, het oudste deel van HK57A, ontdekten we dat de ophangpunten van het vlees regelmatig op de houten balken lagen en dat er een hoefijzer overblijft uit de tijd dat vier paarden de bezorgkarren trokken. We spreken vaak over de geest van Rosalie als iemand die onze onderneming over het hoofd ziet en ons begeleidt bij het nemen van goede beslissingen over reparatie en gebruik.


In deze eerste iteratie zal een programma van vijf producties plaatsvinden - één elke maand van februari tot mei 2021.


Elke kunstenaar 'toont' werk in relatie tot de ruimtelijke poëzie van HK57A. Op deze manier bouwen we wat kennis op over zijn creatieve vermogen. Elke productie bevat een consistente reeks resultaten: praktisch studio-gebaseerd, direct online, interview en documentatie.
Voor het publiek zal het ervaren van het werk en de toegang worden opgemaakt in overeenstemming met de Covid-voorschriften, hetzij rechtstreeks in de studio, hetzij via online en postproductie.

 

 

Lot Lemm en Alain Ayers kochten het pand aan de Rue Herkoliers 57A in 2019 en hebben een groot deel van 2020 besteed aan het renoveren en opzetten van de plaats als werkstudio's voor hen beiden. Al vroeg ontstond het idee om af en toe kunstwerken samen te stellen die specifiek de aard van de plek zelf als creatieve context aanspreken.

Direct na zijn verhuizing naar HK57A begon Ayers te werken aan het stuk - The Distance Between Here And Now - onderdeel van de Amberes-tentoonstelling in MHKA Antwerpen, terwijl Lemm werkte aan de kostuums voor een theaterstuk in Graz. Professioneel werk en renovatie zijn hand in hand gegaan tijdens het pandemiejaar 2020. Het was een non-stop, ietwat gekke periode van ontwikkeling met alle sociale en persoonlijke problemen die iedereen hebben getroffen.

Als eigenaren van HK57A, die dagelijks in de studio's werken en levenslange carrières hebben in de kunst en het kunstonderwijs, zien zij artistiek onderzoek als een sleutelcomponent voor duurzaamheid van plaats en praktijk. Daartoe voegen degenen die worden uitgenodigd om hier aan tijdelijke projecten te werken, een bijdrage aan dit onderzoeksprogramma. Het wordt ook een kleine maar directe manier om samen met anderen nieuwe ideeën mogelijk te maken en om creatief cultureel werk voort te zetten.

Gelegen in een kleine eenrichtingsstraat grenzend aan drie scholen, hangen de contexten van leren, spelen en doen in de lucht.

This curated project begins to explore ways that the artists studio HK57A in Koekelberg can share its resource with a range of creative practitioners. 

Rosalie de Cock lived and worked at Rue Herkoliers 57-57A, Koekelberg, Brussels from 1904 to 1910 where she produced smoked and salted meats. We first read about her in the book titled - Koekelberg. Au fil du temps...Au coeur des rues..., Didier Sutter, 2012.  In the renovations of the ‘little house’, the oldest part of HK57A we discovered the hanging points of the meats regularly spaced out on the wooden beams and a horse shoe remains from the days when four horses pulled the delivery carts. We often speak about the spirit of Rosalie as someone who oversees our enterprise and guides us to make good decisions about repairs and use.

In this first iteration a programme of five productions will occur - one each month from February to May 2021. 

Each artist 'shows' work in relation to the spatial poetics of HK57A. In this way we will build some knowledge about its creative capacity. Each production will contain a consistent set of outcomes: practical studio based, direct online, interview and documentation.  

For the audience, experiencing the work and access will be formatted in step with the Covid regulations, whether direct into the studio or via online and post production. 

Lot Lemm and Alain Ayers purchased the property at 57A Rue Herkoliers in 2019 and have spent much of 2020 renovating and establishing the place as working studios for them both. Early on they formed the idea of occasionally curating artworks that specifically address the nature of the place itself as a creative context. 


Directly after moving to HK57A  Ayers began to work on the piece -  The Distance Between Here And Now - part of the Amberes exhibition at MHKA Antwerp while Lemm was working on the costumes for a theatre piece in Graz. Professional work and renovation has gone hand in hand during the pandemic year of 2020. It has been a non stop, slightly crazy period of development with all the social and personal issues that have affected everybody.   
As the proprietors of HK57A, who work in the studios daily and with lifelong careers in the arts and art education, they view artistic research as a key component towards sustainability of place and practice. To this end those invited to work on temporary projects here add to this programme of research. It also becomes one small but direct way that they can enable new ideas with others and for creative cultural work to continue. 
Situated in a small one way street adjacent to three schools, the contexts of learning, playing and doing hang in the air. 

Alain1.jpg
IMG_4207.jpg
mikro_tonal_demo_II
00:00 / 02:02

Simon Ho

Simon Ho is een in Brussel gevestigde pianist, een muzikant die al meer dan dertig jaar componeert en speelt voor een internationaal publik. Hij werkt met een breed spectrum van artiesten en gezelschappen, met film en met wereldmuziek. Zijn diverse interesses verrijken zijn composies. 
‘Live’ muziek impliseert ‘ruimte’. Definities zoals improvisatie, vrij en experimenteel, zijn de basis geweest voor het bepalen van nieuwe richtingen en het verkennen van de vitale voorwaarden voor het maken van nieuwe muziek.
De ruimtes en architektuur van de werplaats HK57A vormen de basis voor Simon Ho om een duurzaam geluidswerk te realiseren en uit te voeren dat uniek is voor de plaats en het moment.

https://kleio.com/page/simonho

http://simonho.ch/02_news_frame.html

Geselecteerd werk

Simon Ho is an established Brussels based pianist, a musician composing and playing for a range of international live and theatrical performances for over thirty years as well as his own music and songs. He consistently works with a wide range of performers and companies, with film and with world music. His diverse interests enrich his composition and energy to explore what comes next, the possibility of new contexts that excite his practice.   

In ‘live’ music there is an idea of ‘playing the space’. Definitions such as improvisation, free and experimental have been the basis of setting new directions and exploring the vital conditions to making new music. 

The diverse sense of construction and tonality of the ‘spaces’ at HK57A form the basis for Simon Ho to realise and perform a durational sound work that is unique to the place and the moment.  

Elke Van Der Kelen

Elke Van Der Kelen volgde een opleiding tot Architect in Brussel en studeerde vervolgens Theaterregie en Docentschap in Maastricht. Haar professionele carrière is geëvolueerd door middel van ruimtelijke en performatieve praktijken die vaak samenwerken met verschilende artiesten en blijft evolueren. 

 

Het nieuwe werk van Elke Van Der Kelen is een mis-en-scene die zich afspeelt in de studio op een plek waar verschillende functies samenkomen. De visuele ruimte wordt een trigger voor de niet-zichtbare delen van de studio. Een speelse choreografie uitgevoerd door AA en LL verbindt deze ruimtes. 

http://www.elkevanderkelen.com/ Geselecteerde werken

Elke Van Der Kelen trained as an Architect in Brussels and subsequently studied Theatre Direction and Teaching in Maastricht. Her professional career has evolved through spatial and performative practices that frequently collaborate with a range of performers and continues to evolve alongside aspects of installation. 

Elke Van Der Kelen's new work is a mis-en-scene that takes place in the studio in a place where different functions come together. The visual space becomes a trigger for the non-visible parts of the studio. A playful choreography performed by AA and LL connects these spaces.

Samuel O'Connnor Perks

Samuel O'Connor Perks heeft unieke historische architectuurprojecten tot doctoraal niveau bestudeerd aan de KU Leuven en speelt experimentele 'DJ'-sets onder meer bij Kiosk Radio en Les Ateliers Claus. De cross-over tussen sonische omgevingen en sociaal-architecturale ruimtes creëert een speciale gelegenheid om de hedendaagse cultuur te verkennen en te onderzoeken.

 

O'Connor Perks zal een performatieve lezing houden inclusief een 'soundtrack' met een muziekbeeld.

https://brill.com/view/journals/hcm/8/2/article-p188_188.xml

https://www.mixcloud.com/VisszhangKamra/

Samuel O'Connor Perks has studied unique historical architectural projects to a PhD level at the University in Leuven and performs experimental 'DJ' sets including at Kiosk Radio and Les Ateliers Claus. The crossover between sonic environments and social-architectural spaces creates a special opportunity to explore and examine contemporary culture.   

O'Connor Perks will make a performative lecture that will include a music-image 'soundtrack'. 

Molly-Bloom_c_Stephan-Vanfleteren.jpg

Viviane De Muynck

 

Viviane De Muynck is een van de meest gevierde actrices van België en creëert al meer dan vijftig jaar verbluffende uitvoeringen op het scherm en op het podium. In 2018 ontving ze de hoogste culturele prestatieprijs - de Ultima - van het Vlaams Ministerie van Cultuur. Haar huidige werk met Need Company - Molly Bloom - is een ‘eenpersoonsshow’. Het wordt een van die zeldzame gevallen waarin de tijd lijkt te stoppen, waar alles van begin tot eind stroomt, waar niets wordt getelegrafeerd en waar je niet weg kunt kijken.

 

A Word Becomes A World                                                                                               Vanuit het perspectief van herinneringen en herinneren kunnen we nadenken over hoe alle gebouwen en ‘ruimtes’ herdenkingshandelingen bevatten (The Poetics of Space, Gaston Bachelard). Zou de aanwezigheid van Rosalie De Cock, het fumoir, de paarden, voor Viviane De Muynck een vertrekpunt kunnen zijn om te spreken over herinnering en herinneren als een performatieve lezing met haar geheugentheater (Art of Memory, Frances Yates) met een poesie van 'hardop denken'.

https://www.imdb.com/name/nm0616217/   
https://www.needcompany.org/  

Viviane De Muynck is one of Belgium’s most celebrated performers, creating stunning performances for more than fifty years on screen and stage. In 2018 she received the highest cultural achievement award - the Ultima - from the Flemish Ministry of Culture. Her current work with Need Company - Molly Bloom - is a ‘one person show’. It becomes one of those rare occasions when time seems to stop, where everything flows from beginning to end, where nothing is telegraphed and where you cannot look away. 


A Word Becomes A World                                                                                                 From a perspective of memories and remembering we can think about how all buildings and ‘spaces’ hold acts of remembrance (The Poetics of Space, Gaston Bachelard). Could the presence of Rosalie De Cock, the fumoir, the horses, form a starting point for Viviane De Muynck to speak about memory and remembering as a performative lecture with her own theatre of memory (Art of Memory, Frances Yates) and a poesies of ‘thinking out loud’.

     

Francisco Javier Rodriguez


Francisco Javier Rodriguez is een audiovisuele kunstenaar,video-cineast gevestigd in Brussel. Geboren in Santiago de Chili ,studeert híj af aan de University of Arts and Social Siences met een master in Fine Arts.
Kort daarna begint een lange samenwerking met verschillende choreografen en hedendaagse dansgezelschappen als setdesiner en video artiest. Vanuit Brussel en Nieuw-Zeeland sticht hij samen met Claire ONeal (danseres en choreografe) "The Fidget Company".

Als cineast werkt hij aan verschillende documentaires en films in Europa alsook in Azie. In 2019 krijgt hij voor de film - La Pivoine - geregiseerd door Joaquin Breton op het 9th Dada Saheb Phalke Film Festival de prijs voor het beste camerawerk.

Er wordt een op mixed media scherm gebaseerd werk gevormd en geïnstalleerd in relatie tot de schaal van de site.

http://42.mostra.org/en/filme/9575-THE-PEONY - Cinematography

https://static1.squarespace.com/static/57db61218419c224b3be7d0b/t/580ea865d482e9e1f10c190e/1477355639144/Black+MIlk+PDF.pdf - Dance

Francisco Javier Rodriguez is an artist video-filmmaker who lives and works in Brussels, Belgium. A native of Santiago, Chile, he graduated from the University of Arts and Social Sciences with a Masters in Fine Arts. 
Shortly after he begins a long collaboration with contemporary dance companies and choreographers as a stage designer and video artist. Based in Belgium and New Zealand he later co-directed Fidget Company together with dancer and choreographer Claire O’Neil. 
As a cinematographer he has worked in several documentary and feature films in Europe and Asia. In 2019 he was awarded best cinematography at 9th Dada Saheb Phalke Film Festival-19 for the feature length film La Pivoine directed by Joaquin Breton.

A mixed media screen based work will be formed and installed in relation to the scale of the site. 

bottom of page